Značajni datumi

Dimitrije Jovčić

  • (1889-1973)

    Osnovnu školu i šest razreda gimnazije  je završio u Vranju. Maturirao je u Nišu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Parizu (1918.). Radio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu: docent (od 1933.), vanredni profesor (od 1947.) i redovni profesor (od 1953.). Dopisni član Srpske akademije nauka od 1959., a redovni od 1965. godine. Bio je upravnik Prve dečje hirurške klinike (od 1947.).

    Dimitrije Jovčić se najviše bavio dečjom hirurgijom. Iz te oblasti objavio je više radova na srpskom i francuskom jeziku u vodećim časopisima. Učestvovao je i na medjunarodnim kongresima i podnosi zapažena saopštenja.

    Poznata mu je knjiga „Razvoj i značaj dečje hirurgije u pedijatriji“ (1963).