Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija urbanističkog projekta

20. april 2017, Vranje
 • Idejna rešenja
  1/1

   

   

   

  Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti poslove Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'',  broj  72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i u  skladu sa članom 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  64/15),

   

   

  ORGANIZUJE JAVNU PREZENTACIJU

  IZMENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU REGIONALNOG CENTRA ZA VANREDNE SITUACIJE NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 9865/1 KO VRANjE 1, PGR ZONE 3,  U VRANjU

   

                                                  podnosioc zahteva:  GRAD VRANjE

                                                                                    Kralja Milana broj 1 , Vranje

   

  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam ,imovinsko-pravne  poslove i komunalno stambene delatnosti.

  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Jovana Antić -šef odseka za urbanizam.

  Javna prezentacija urbanističkog projekta održaće se u periodu od 21.04.2017.godine do 27.04.2017. godine od 12-14hu prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne  poslove i komunalno stambene delatnosti– Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat , kancelarija br.16.Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu Odeljenja za urbanizam,imovinsko pravne  poslove i komunalno stambene delatnosti Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje i na zvaničnoj internet starnici grada Vranja.