Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija urbanističkog projekta

13. decembar 2017, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti poslove Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'',  broj  72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i u  skladu sa članom 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  64/15),

                                                 ORGANIZUJE JAVNU PREZENTACIJU
  URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENOG OBJEKTA SPRATNOSTI Po+P+3+Pk NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 9274/2 KO VRANjE 1 U VRANjU

                  podnosioci zahteva:  „IG-SISTEM“ D.O.O.
                                  VRANjE
                              Dobrivoja Stankovića broj 8

             G.T.P.“TRNDA“ D.O.O.
                                  VRANjE
                                   Prvonečka broj 10/A

  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam ,imovinsko-pravne  poslove i komunalno stambene delatnosti.
  Javna prezentacija urbanističkog projekta održaće se u periodu od 11.12.2017.godine do 17.12.2017. godine od 12-14h u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne  poslove i komunalno stambene delatnosti– Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat ,kancelarija br.16.
  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Jovana Antić dipl.inž.arh.
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu Odeljenja za urbanizam,imovinsko pravne  poslove i komunalno stambene delatnosti Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje i na zvaničnoj internet starnici grada Vranja.