Info vesti

Odeljenja - Potvrda o drugoj izmeni UP "Betis star"

12. februar 2018, Vranje
 • Na osnovu člana  63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik RS'' broj 64/15), Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti Gradske uprave  Vranje

   

   

  P  O  T  V  R  Đ  U  J  E

   

   

                Da je Druga izmena i dopuna Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta spratnosti Po+P+2 na katastarskoj parceli broj 9121 KO Vranje 1, u Ulici Koče Racina, Vranje, urađena u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 3 u Vranju usvojenim na sednici Skupštine grada Vranja dana 09.06.2011. godine, pod brojem 35-36/2011-13 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj  18/2011).

                Druga izmena i dopuna Urbanističkog projektaje izrađena na zahtev investitora „BETIS STAR“ D.O.O., Vranje, 4.Juli  broj 29, a od strane JP “Zavod za urbanizam“ Vranje, broj 11-UP-2018 od 05.02.2018.godine.

              Potvrda se izdaje po organizovanoj javnoj prezentaciji u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-20/2018-08/1 od  08.02.2018.godine.