Info vesti

Odeljenja - UP potvrda za rekonstrukciju i dogradnju poslovnog objekta

21. maj 2019, Vranje
 • Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18 i 31/19 ) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje a na zahtev Kujundžić Julijane iz Vranja, Ulica Oktobarske revolucije broj 55:


                                                          P  O  T  V  R  Đ  U  J  E


      Da je Urbanistički projekat za rekonstrukciju i dogradnju poslovnog objekta spratnosti P+2 na katastarskoj parceli broj 5124 KO Vranje 1, PGR Zone 1 u Vranju , urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 1 u Vranju, koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 10.11.2010. godine, pod brojem 35-41/2010-12 i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj  31/2010.
      Urbanistički projekat je izrađen na zahtev Kujundžić Julijane iz Vranja, Ulica Oktobarske revolucije broj 55, a od strane JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja ” Vranje, broj  86/2019.
      Potvrda se izdaje po organizovanoj javnoj prezentaciji u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-102/2019-08/1 od 20.05.2019.godine.
      Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.