Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje

08. jul 2019, Vranje
 • Република Србија
  ГРАД ВРАЊЕ
  ГРАДСКА УПРАВА ВРАЊЕ
  Одељење за урбанизам,
  имовинско – правне послове,
  комунално – стамбене делатности
  и заштиту животне средине
  Број: 501 – 28/2011 – 08
  Дана 08. 07. 2019. годинe


  В Р А Њ Е
  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
  О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА


  Одељење за урбанизам, имовинско – правне послове, комунално – стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање, као надлежни орган, обавештава јавност да је донето Решење о одузимању дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији оператера, на КП 1663 КО Бунушевац, број 501 – 28/2011 – 11 од 27. 05. 2015. године, уписано у јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом под редним бројем 09, које је издао Секретаријат за инспекцијске послове и заштиту животне средине Градске управе Врање, оператеру Предузећу за прераду секундарних сировина „ECOCETAS“ д. о. о., Ул. 15. Септембар бр. 8, 17525 Трговиште.
  Наведеним решењем, оператер Предузеће за прераду секундарних сировина „ECOCETAS“ д. о. о., Ул. 15. Септембар бр. 8, 17525 Трговиште, више не испуњава услове за обављање делатности складиштења неопасног отпада и забрањује се даљи пријем и складиштење отпада на локацији Нерадовачки пут бб, Врање, на КП 1663 КО Бунушевац, Врање. Такође, истим решењем утврђена је обавеза да примени мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања неопасним отпадом у постројењу, које су прописане дозволом и предвиђене Планом за затварање постројења за управљање отпадом.
  Ово обавештење објављује се на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др. закон).