Info vesti

Odeljenja - Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine-Potvrda

12. avgust 2019, Vranje
 • Republika Srbija
  GRAD VRANJE
  GRADSKA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam,
  imovinsko-pravne poslove,
  komunalno stambene delatnosti i
  zaštitu životne sredine
  Broj 350-124/2019-08/1
  08.08.2019. godine
  V R A NJ E


  Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 i 37/19-dr.zakon ) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu GRADA VRANJA, Ulica Kralja Milana broj 1, Vranje


                                             P O T V R Đ U J E


  Da je Urbanistički projekat dela kompleksa „SPORTSKI CENTAR“ u Vranju , za izgradnju gradskog stadiona na katastarskoj parceli broj 6522/1 KO Vranje 1, u Vranju urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 1 u Vranju, koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 10.11.2010. godine, pod brojem 35-41//2010-12 i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 31/2010.
  Urbanistički projekat je izrađen na zahtev GRADA VRANJA , Ulica Kralja Milana broj 1, Vranje, a od strane „CEP“ – Centar za planiranje urbanog razvoja, BEOGRAD, Zahumska broj 34, broj tehničke dokumentacije 342 od 17.07.2019.godine sa odgovornim urbanistom Anom Ivanović dipl.inž.arh.(IK 200 1221 10).
  Potvrda se izdaje nakon organizovane javne prezentacije u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-147/2019-08/1 od 08.08.2019.godine.
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.


                                                                        RUKOVODILAC ODELJENJA
                                                                        Jovana Antić dipl.inž.arh.