Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP, višeporodični stambeni objekat na KP broj 5225 i 5230 KO Vranje 1, u ul. Splitska u Vranju

13. maj 2020, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  32/19), organizuje javnu prezentaciju

   

  URBANISTIČKOG PROJEKTA

   

  ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RAZRADA LOKACIJE, VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 5225 I 5230 KO VRANjE 1, U ULICI SPLITSKA U VRANJU

   

  Obrađivač urbanističkog projekta :                 Preduzeće za projektovanje, inženjering i                                                                               konsalting „VeLeN GROUP“ doo                                                                                                 VRANJE

   

                     Odgovorni urbanista :                Nenad Stojković dipl.inž.arh.(IK 200 1324 12)

   

                       podnosioc zahteva:                   STANKO DODIĆ

                                                                       Radoslava Jovića broj 23

                                                                       VRANJE

                                                                         

              Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.

           Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 21.05.2020. godine do 27.05.2020. godine od 10-12 časovau ulaznom holu Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 .

           Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)

           Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )