Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP : Izgradnja objekta javne namene Ulice ,,Verice Barać'' u Vranju, PGR zone 5 u Vranju

24. jun 2020, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

                                                URBANISTIČКOG PROJEКTA

                         ZA IZGRADNJU OBJEКTA JAVNE NAMENE ULICE VERICE BARAĆ U VRANJU,                                                    PGR ZONE 5 U VRANJU

  Obrađivač urbanističkog projekta :  JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“
                                                      VRANJE

  Odgovorni urbanista : Biljana Stojanović dipl.inž.arh.(IК 200 1436 14)

  Podnosioc zahteva :    GRAD VRANJE
                                   Кralja Milana broj 1
                                   VRANJE

  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 24.06.2020. godine do 30.06.2020. godine od 10-12 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 8.
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 8, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)

 • Dokumenti