Info vesti

Odeljenja - Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna generalnog urbanističkog plana Vranja

25. jun 2020, Vranje
 • GRAD  VRANJE

  GRADSKA  UPRAVA

  ODELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

  u skladu sa  članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji ('' Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/2010-US , 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14,83/18, 31/19 , 37/19 – dr. Zakon i 9/20) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19),

  oglašava

  J A V N I  U V I D

  U

  NACRT IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA VRANJA

   

              Javni uvid u Nacrt Izmena i dopuna generalnog urbanističkog plana Vranja održaće se u periodu od  25.JUNA.2020. DO 09.JULA 2020.godine U TRAJANJU OD 15 DANA, svakog radnog dana u prostorijama Odeljenja za urbanizam ,imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat , kancelarija broj 8, od 10,00 do 14,00 časova, gde će biti obezbeđena stručna pomoć za pružanje potrebnih informacija, tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi na plan. Nacrt plana biće izložen i na zvaničnoj internet stranicama Gradske uprave grada Vranja .

              Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt plana mogu podneti isključivo u pisanoj formi na pisarnici Gradske uprave Grada Vranja Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove ,komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredineGradske uprave Vranje u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 09.07.2020. godine.

              Javna prezentacija Nacrta Izmena i dopuna generalnog urbanističkog plana Vranja održaće se u PETAK 03.07.2020.godine sa početkom u 12,00 časova u Velikoj sali Skupštine Grada Vranja.

  Javna sednica Komisije za planove održaće se po završetku javnog uvida u PETAK  17.07.2020.godine sa početkom u 12,00 časova u Velikoj sali Skupštine Grada Vranja.

              Fizička i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.