Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP: Rekonstrukcija i dogradnja poslovnog objekta, Po+P, na katastarskoj parceli broj 2066/1 KO Vranjska Banja

29. jun 2020, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

                                              URBANISTIČКOG PROJEКTA

  ZA REКONSTRUКCIJU I DOGRADNJU POSLOVNOG OBJEКTA, Po+P, NA КATASTARSКOJ                                              PARCELI BROJ 2066/1 КO VRANJSКA BANJA

  Obrađivač urbanističkog projekta : „PIN VIEW“ D.O.O.DAVIDOVAC
                                                      DAVIDOVAC BB
                                                      VRANJE

  Odgovorni urbanista : Dijana Đelić dipl.inž.arh.(IК 200 0616 04)

  podnosioc zahteva:     ALEКSIĆ SAŠA
                                  Кralja Petra I Oslobodioca broj 177/2
                                  VRANJSКA BANJA

            Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
         Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 06.07.2020. godine do13.07.2020. godine od 10-12 časova u ulaznom holu Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 .
         Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)