Info vesti

Odeljenja - UP arhitektonsko urbanistička razrada lokacije za izgradnju asfaltne baze

29. oktobar 2020, Vranje
 • Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon i 9/20 ) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu P.D.“KUPININCE“DOO , Vranje , Partizanski put bb

   

   

   

  P  O  T  V  R  Đ  U  J  E

   

   

                Da je Urbanistički projekat arhitektonsko urbanistička razrada lokacije, za izgradnju asfaltne baze (45t/sat) sa pratećim objektima na katastarskoj parceli broj 602 KO Kupinince urađen u skladu sa „Prostornim planom grada Vranja”, koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 15.06.2018.godine, pod brojem 35-31/2018-10 i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 18/2018.

                Urbanistički projekat urađen je od strane Preduzeća za projektovanje, inženjering i konsalting „VeLeN GROUP“ doo Vranje, broj tehničke dokumentacije 146/20 od 07.09.2020.godine sa odgovornim urbanistom Stojković Nenadom, dipl.inž.arh. broj licence 200 1324 12.

              Potvrda se izdaje nakon organizovane javne prezentacije u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-1452020-10 od 23.10.2020.godine.

              Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.