Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje

04. januar 2021, Vranje
 • Republika Srbija
  GRAD VRANjE
  GRADSKA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam,
  imovinsko – pravne poslove,
  komunalno – stambene delatnosti
  i zaštitu životne sredine
  Broj: 501 – 114/2020 – 08
  Dana 30. 12. 2020. godine
  V R A Nj E

   

  O B A V E Š T E Nj E
  O DONETOM REŠENjU

   

  Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine GU Vranje je na zahtev nosioca projekta „ECOCETAS d. o. o. Trgovište“, Ul. Petnaesti septembar br. 8, Trgovište, broj 501 – 114/2020 – 08, od 04. 11. 2020. godine, sproveo postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „Izgradnja postrojenja za privremeno skladištenje i tretman neopasnog otpada (papir i plastika)“, čija se realizacija planira na KP br. 10214 KO Vranje 1, Ul. Radnička bb, Vranje.
  U sprovedenom postupku doneto je rešenje kojim je utvrđeno da je za predmetni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu. Ovim rešenjem određen je obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.
  Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i dokumentacije dostavljene uz isti, lokacije i vrste otpada, pri čemu su uzeti u obzir kriterijumi propisani Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 114/2008).
  Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti javni uvid u doneto rešenje u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine GU Vranje, u Ulici Ive Lole Ribara br. 1, u Vranju, u kancelariji br. 15, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Takođe, mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine RS, a podnosi se preko ovog organa.
  Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. i člana 29. stav 2. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i br. 36/09).