Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje o donetom rešenju, Projekat bazne stanice Kriva Feja – Rudnik Grot

06. januar 2021, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine je na zahtev nosioca projekta, Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” a. d., Beograd, Takovska br. 2, Beograd, Sektor za mrežne operacije, Služba za mrežne operacije Niš – uređaji, Ul. Voždova br. 11, Niš, broj 501 – 19/2020 – 08, od 31. 01. 2020. godine, sprovelo postupak odlučivanja o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije „Kriva Feja – Rudnik Grot” – VR82, VRU82, VRO82, čija se realizacija planira na magacinskom objektu Rudnika olova i cinka „Grot“, na KP broj 3926 KO Kriva Feja, gradska opština Vranjska Banja, grad Vranje.

            Nakon sprovedenog postupka i predloga Tehničke komisije, Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, donelo je rešenje kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

  Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da predmetni projekat realizuje u svemu sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u Studiji, koje se odnose na:

  1. mere predviđene u cilju sprečavanja, smanjenja, i gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu,
  2. program praćenja uticaja na životnu sredinu.

            Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, u Ulici Ive Lole Ribara br. 1, u kancelariji br. 15, u Vranju, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

            Nosilac projekta i predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja obaveštenja o donetom rešenju na sajtu GU Vranje.

            Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i br. 36/09).