Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP-arhitektonsko urbanistička razrada lokacije, kompleksa višeporodičnih objekata na katastarskim parcelama br.5272/1 i 5274 KO Vranje 1 u Ulici Sutjeskinoj u Vranju

16. jun 2022, Vranje
 • REPUBLIKA SRBIJA

  GRAD VRANJE
  GRADSKA UPRAVA
  ODELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO
  STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

  u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon, 9/20 i 52/21) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

  URBANISTIČKOG PROJEKTA

  ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RAZRADA LOKACIJE, KOMPLEKSA VIŠEPORODIČNIH OBJEKATA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 5272/1 I 5274 KO VRANJE 1 U ULICI SUTJESKINOJ U VRANJU


  Obrađivač urbanističkog projekta : Preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting „VeLeN GROUP“ doo
  VRANJE

  Odgovorni urbanista : Nenad Stojković dipl.inž.arh.(IK 200 1324 12)

  podnosioc zahteva: STANKO DODIĆ
  Ulica Radoslava Jovića broj 23
  VRANJE

  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 16.06.2022. godine do 22.06.2022. godine od 10-12 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 6.
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 8, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
  Ovlašćena lica za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije su šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 ) i savetnik Mirjana Đorđević dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 066/81 01 633) .

 • Dokumenti