• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине обавља послове коjи се односе на: припрему, доношење, евидентирање и чување планских докумената, односно просторних и урбанистичких планова, разматрање инициjативе за израду планских докумената, припремање одлуке о изради планских докумената, припремање нацрта и предлога планских докумената,  припремање програма имплементациjе регионалног просторног плана, спровођење jавног позива у поступку урбане комасациjе и потврђивање проjеката урбане комасациjе,  издавање информациjе о локациjи и издавање локациjских услова, спровођење поступка контроле и потврђивања урбанистичког проjекта и проjекта парцелациjе и препарцелациjе, доношење решења о уклањању обjеката изван надлежности грађевинске инспекциjе, вођење информационог система планских докумената, стања у простору и урбанистичко-техничких докумената, праћење спровођења планова за постављање мањих монтажних обjеката привременог карактера на jавним површинама, давање сагласности за постављање истих.

Одељење врши поверене послове коjи се односе на: издавање грађевинске и  употребне дозволе за изградњу и коришћење обjеката, издавање решења коjим се одобрава извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, поступак издавања привремене грађевинске дозволе, поступак евидентирања приjаве почетка грађења обjекта, чување техничке документациjе, издавање локациjских услова, приjаву радова, прибављање исправа и других докумената коjе издаjу имаоци jавних овлашћења а услов су за изградњу обjеката, односно за издавање локациjских услова, грађевинске и употребне дозволе из надлежности Града, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу.

Спроводи обjедињену процедуру и води регистар у поступцима за озакоњење обjеката и издаjе све акте у поступку остваривања права на озакоњење и коришћење ових обjеката.  

Одељење обавља послове коjи се односе на поступак конверзиjе права коришћења грађевинског земљишта у право своjине уз накнаду, одређивање земљишта за редовну употребу обjеката.

Обавља послове коjи се односе на вођење jединствене евиденциjе о имовини Града (пословни простор, станови и друга непокретна и покретна имовина),  прибавља исправе и остале доказе о праву коришћења и праву своjине и врши упис свих прва jавне своjине у евиденциjу о упису непокретности и права на њима, врши процену вредности имовине, припрема и предлаже мере за рационално и економично управљање имовином, припрема нацрт свих одлука, уговора и других правних послова о прибављању, управљању, коришћењу и располагању имовином, води евиденциjу о  закљученим уговорима и њиховом извршавању и обавља све друге правне радње у циљу њеног очувања и заштите.

У комуналноj области обавља послове коjи се односе на уређење, развоj и обављање комуналних делатности, врши послове коjи се односе на уређивање и обезбеђивање материjалних и других услова за траjно обављање комуналних делатности и њихов развоj (снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производњу и дистрибуциjу топлотне енергиjе, управљање гробљима и погребне услуге, обезбеђивање jавног осветљења, одржавање и коришћење пиjаца, паркова, зелених, рекреационих и других jавних површина, jавних паркиралишта, одржавање чистоће на површинама jавне намене, одржавање jавних зеленила, одржавање депониjе, димничарске услуге, делатност зоохигиjене и др.), уређуjе опште услове одржавања комуналног реда у граду, учествуjе у припреми локалног плана управљања отпадом, стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења, обезбеђуjе средства за означавање назива насељених места, улица и тргова на териториjи Града; послове из области енергетске ефикасности jавних обjеката, jавних комуналних предузећа и jавних предузећа из надлежности Града, израда стратешких планова и програма енергетске ефикасности.

У стамбеноj области води и одлучуjе у управном поступку, спроводи принудно исељење бесправно усељених станова, води регистар стамбених заjедница на териториjи Града и издаjе решења о упису у регистар стамбених заjедница; припрема предлог решења, уговора и анекса уговора о откупу и закупу станова, врши послова у вези са преносом права закупа и замене станова, прати извршавање уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате, утврђивање откупне цене стана и ревалоризациjу, покреће поступак за отказ уговора о закупу и раскид уговора о откупу стана, подноси захтеве за упис хипотеке у поступку откупа стана на рате до његове исплате у целини; води евиденциjу о становима датим у закуп, о откупљеним становима и становима у поступку откупа на рате и евиденциjу о закљученим уговорима и анексима уговора, обавља контролу коришћења стамбеног простора коjим располаже Град и грађевинско стање станова и стамбених зграда; сарађуjе са надлежним комуналним и jавним предузећима, инспекциjским службама и другим надлежним институциjама.

Обавља послове коjи се односе на припрему предлагање и примену прописа из изворног делокруга града, коjима се уређуjе jавни превоз путника у друмском  саобраћаjу, а коjи се односе на организациjу и начин обављања локалног линиjског превоза путника и такси превоза на териториjи Града. Пружа стручну помоћ Савету за безбедност саобраћаj на путевима и градскоj комисиjи у спровођењу поступка избора наjповољниjег понуђача за обављање локалног линиjског превоза путника. Прати функционисање превоза на териториjи града и стање општинских jавних путева и предлаже мере везане за безбедност саобраћаjа на териториjи града. Обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима коjима се уређуjе област саобраћаjа.

У области заштите животне средине обавља послове коjи се односе на: припрему аката о давању сагласности или одбиjању давања сагласности на студиjу о процени утицаjа на животну средину за проjекте у области привреде, индустриjе, саобраћаjа, енергетике и других, коjи у значаjноj мери могу да загаде животну средину; припрему аката о потреби израде Студиjе о процени утицаjа на животну средину и одређивању обима и садржаjа студиjе о процени утицаjа на животну средину; организовање и вођење jавне презентациjе и jавне расправе; учествовање у раду техничке комисиjе и сарадњу са научним и стручним организациjама у поступку процене утицаjа на животну средину. Врши оцену извештаjа о стратешкоj процени; спроводи поступак издавања интегрисане дозволе; сарађуjе са овлашћеним институциjама у чиjоj jе надлежности вршење контроле квалитета животне средине. Прикупља податке и резултате налаза из ове области, обjедињава их и обjављуjе. Обавештава jавност о случаjевима акцидента (повећане концентрациjе загађених материjа) и предлаже мере санациjе у случаjевима прекорачења граничне вредности загађености ваздуха; припрема нацрте програма коришћења и заштите природних вредности и нацрте програма заштите животне средине и тражи сагласност надлежног министарства на исте, припрема нацрте локалних акционих и санационих планова и стратегиjа, усклађуjе их са стратешким документима; припрема нацрт одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине, обавља и друге послове из области заштите животне средине.

Припрема прописе и друге акте коjе доносе органи Града из делокруга рада Одељења и обавља друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.“

 

Руководилац: Сања Златковић
тел: 017/7155 057
E-mail: sanja.zlatkovic@vranje.org.rs

 


Службе и Одељења