Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta Po+P+3+Ps na katastarskoj parceli br.5575 KO Vranje 1

12. april 2021, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

  URBANISTIČKOG PROJEKTA

  ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA, P0+P+3+Ps NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 5575 KO VRANjE 1


  Obrađivač urbanističkog projekta : „PIN VIEW“ D.O.O.DAVIDOVAC
                                                                           DAVIDOVAC BB
                                                                                      VRANjE

  Odgovorni urbanista : Dijana Đelić dipl.inž.arh.(IK 200 0616 04)

                    podnosioc zahteva: PD „PDP GRADNjA“ doo VRANjE
                                                                           Čestelinska 8
                                                                                   VRANjE


  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 12.04.2021. godine do 19.04.2021. godine od 10-12 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 8.
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 8, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je rukovodilac Odeljenja za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51)

  https://wetransfer.com/downloads/c3c50fd5c3548838f7e00cb96190d2

  dc20210412083429/b72af30b87bb2b54ed301c770161412620210412083551/a8b750