• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

19. септембар 2023.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу фудбалског стадиона у Врању

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД  ВРАЊЕ

ГРАДСКА  УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО

СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник  Републике  Србије'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –др.закон,  9/20 , 52/21 и 62/23) и у складу са чланом 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник  Републике  Србије''  број  32/19), организује јавну презентацију

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У ВРАЊУ

Обрађивач урбанистичког пројекта  :           „ПРО-ИНГ“ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

Булевар Михајла Пупина 3/II

21000  Нови Сад

                        Одговорни урбаниста :          Мина Миличић дипл.инж.арх.(ИК 200 1531 16)

                        подносиоц захтева:                ГРАД ВРАЊЕ

                                                                        Краља Милана број 1

                                                                        ВРАЊЕ

                                                                

            Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам , имовинско-правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.

         Јавна презентација урбанистичког пројекта у трајању од 7 дана, одржаће се у периоду од 26.09.2023. године до 02.10.2023. године од 11-13 часова у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине – Улица Иве Лоле Рибара број 1 , I спрат, канцеларија број 6.

         Урбанистички пројекат ће бити изложен у улазном холу као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања– Улица Иве Лоле Рибара број 1, Врање, I спрат, канцеларија број 6, и на званичној интернет страници града Врања (www.vranje.org.rs/vesti)

         Овлашћено лице за давање обавештења о садржају јавне презентације је шеф Одсека за урбанизам Јована Антић дипл.инж.арх. (Контакт телефон 017 / 715 50 65 ) .