• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Službe i Odeljenja

Odeljenje za privredu i ekonomski razvoj

Odeljenje za privredu i ekonomski razvoj obavlja poslove koji se odnose na strateško planiranje, pripremu i realizaciju projekata lokalnog ekonomskog razvoja u saradnji sa stručnim službama Gradske uprave i ostalim organima grada. Ostvaruje saradnju sa nadležnim ustanovama i institucijama na gradskom i republičkom nivou u cilju intenzivnijeg ekonomskog razvoja grada. Učestvuje u predlaganju razvojnih mera i izradi projektnih predloga i obavlja ostale aktivnosti u upravljanju kapitalnim projektima u saradnji sa nadležnim stručnim službama Gradske uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad. Učestvuje u analizi, prikupljanju i obradi informacija za izradu Plana kapitalnih investicija. Prati konkurse i javne pozive domaćih i stranih donatora, učestvuje u izradi projektnih predloga i vrši implementaciju projekata iz delokruga svoje nadležnosti, koordinira na aktivnostima kapitalnih investicija između Grada, nadzora i izvođača. Obavlja poslove u vezi sa prezentacijom investicionih potencijala grada, pružanje podrške investitorima, informisanje i redovnu komunikaciju sa privrednim društvima i preduzetnicima na teritoriji Grada, saradnju sa relevantnim republičkim organima u oblasti privrede. Vrši prijem i obradu različitih vrsta zahteva u vezi preduzetnika, uključujući i poslove taksi prevoza.

 U Odeljenju se obavljaju i poslovi u oblasti turizma koji, između ostalog, obuhvataju praćenje propisa iz oblasti turizma i njihovu primenu iz nadležnosti lokalne samouprave; rešavanje u upravnom postupku kategorizacije ugostiteljskih objekata za smeštaj - objekata domaće radinosti: soba, apartmana, kuća i seosko turističkih domaćinstava. Zatim rad u Centralnom informacionom sistemu (CIS) - e Turista, koji pored kategorizacije obuhvata i evidentiranje nekategorisanih objekata i vođenje baza podataka (evidencije) o ugostiteljima i ugostiteljskim objektima za smeštaj i generisanje izveštaja u vezi smeštajne strukture grada ali i turističkog prometa. Takođe i komunikacija sa ugostiteljskim objektima za smeštaj i drugim subjektima koji utiču na razvoj turističke ponude grada. Obuhvaćeno je i učestvovanje u strateškom planiranju tj. izradi planskih akata iz oblasti turizma sa akcentom na izradu Programa razvoja turizma grada, upravljanje projektima u oblasti turizma kao i promovisanje grada i turističkih potencijala Vranja. Zatim priprema, prikupljanja i obrada podataka za kategorizaciju Grada kao turističkog mesta; staranje o mestu postavljanja i načinu isticanja turističke signalizacije, predlaganja visine boravišne takse; propisivanja Programa polaganja i način polaganja stručnog ispita za lokalne turističke vodiče, oblika i sadržine legitimacije i oznake turističkih vodiča, kao i vođenje evidencije turističkih vodiča Grada.

Vrši identifikaciju neophodnih plansko-tehničkih i imovinskih uslova za realizaciju kapitalnih projekata, i u tom smislu priprema i pribavlja odgovarajuću dokumentaciju od nadležnih službi i organa na lokalnom i republičkom nivou.

U skladu sa potrebama, izrađuje periodične i godišnje izveštaje o radu Odeljenja. Izrađuje nacrte akata iz svoje nadležnosti koje donose organi Grada i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i aktima organa Grada.

 

 

Rukovodilac: Nataša Trajković  natasa.trajkovic@vranje.org.rs
Boban Stanković, koordinator KLER-a   privreda@vranje.org.rs
tel: 017/ 402 314

KLER
Jasmina Petrović    ekrazvoj@vranje.org.rs
Milan Janjić    milanlena2015@gmail.com
Tanja Ivanović     tivanovic.kler@yahoo.com

APR I TAKSI PREVOZ
Dubravka Trajković  rpreduzetnika@vranje.org.rs

TURIZAM
Ana Kostić ana.kostic@vranje.org.rs