• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС- Александровачко језеро - ПДР са Идејним решење ресанације језера

Путем ГИС Врање ГеоПортала можете лако претраживати и прегледавати просторне податке из важећих планских докумената: Плана детаљне регулације Александровачког језера и Измена и допуна Плана детаљне регулације Александровачког језера.

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је преиспитивање планираних намена, дефинисање површина јавне намене и стварање планског основа за издавање информације о локацији, локацијских услова и грађевинских дозвола.

Тематска карта „Александровачко језеро“ такође промовише пројекат ресанације Александровачког језера. Идејним решењем предвиђа се захватање подземне воде бунарима на локацијама: Златокоп-Требешиње и подручје Требешињске реке. Доводом воде са сваког бунара до црпних станица и даље њеним препумпавање према Александровачком језеру створиће се услови за додатно снабдевање водом у летњим месецима када нема довољно воде у Доњо-отуљској реци.

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

 

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/3587


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.