• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Права грађана

Права грађана: антикорупција - информација од јавног значаја - заштита података о личности

Корупциjа као предмет правних, социолошких, политиколошких и филозофских расправа присутна jе кроз читаву историjу. Посматрано кроз темпоралну и садржинску димензиjу, дефинициjе корупциjе се могу поделити на традиционалне и савремене.

У традиционална схватања корупциjе убраjамо Платоново, Аристотелово, Полибиjево и Монтескиjево обjашњење корупциjа као кварење власти, владање коjе ниjе у општем интересу, тj. интересу политичке заjеднице - државе.

Други приступ, унутар традиционалног схватања корупциjе, су развили Макиjавели и Русо, коjи су сматрали да jе корупциjа морално кварење људи, односно поништавање друштвених вредности и врлина код грађана.

Савремене дефинициjа корупциjе се могу класификовати на:

  • Административне дефинициjе корупциjе – корупциjа jе девиjантно понашање поjединца у односу на формалну улогу
  • Економске дефинициjе корупциjе – корупциjа jе максимизациjа профита кршењем закона и морала
  • Jавно-интересне дефинициjе корупциjе – коришћење jавних средстава за личне интересе

ПРИJАВИ КОРУПЦИJУ: vesna.miletic@vranje.org.rs 


Информациjа од jавног значаjа: члан 2. Закон о слободном приступу информациjама од jавног значаjа: "Информациjа од jавног значаjа, у смислу овог закона, jесте информациjа коjом располаже орган jавне власти, настала у раду или у вези са радом органа jавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему jавност има оправдан интерес да зна". 

Лице задужено за поступање по основу захтева за приступ информациjама од jавног значаjа - Весна Милетић, 064 890 75 13, vesna.miletic@vranje.org.rs

Лице за заштиту података о личности - Ивица Михаjловић, шеф одсека, 064/8519-077, ivica.mihajlovic@vranje.org.rs