• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Привреда

Привреда

Према подацима Агенције за привредне регистре https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/ на територији града Врања у 2022.години је 1.119 активних привредних друштава и 2.640 активних предузетника.

Подаци у периоду 2019-2022. указују на тренд пораста броја привредних субјеката (привредних друштава и предузетничких радњи), на територији града Врања (са Градском општином Врањска Бања).

У структури привреде доминира МСП сектор, са већом заступљеношћу традиционалних индустријских грана – производња намештаја, текстилна индустрија, индустрија обуће, машинска индустрија, прехрамбена индустрија итд.

Значајан фактор даљег развоја привредне структуре и раста броја привредних субјеката је и успостављање и инфраструктурно опремање Слободне зоне у Бунушевцу, са преко 100ха гринфилд локација у власништву града Врања, док је браунфилд капацитет површине око 48.000м2 у оквиру Јумка, у надлежности Републичке дирекције за имовину.

Пословање у режиму слободне зоне обухвата читав низ царинских, фискалних, финансијских, логистичких и административних олакшица за пословне субјекте у режиму слободне зоне.

Слободном зоном управља Привредно друштво „Слободна зона Врање“ http://www.freezonevranje.com/ 

Један од стратешких приоритета града Врања је даљи развој привредне структуре, са посебним освртом на предузећа заснована на знању и новим технологијама.

Привлачење инвеститора и отварање нових радних места подразумева једнак третман домаћих и страних инвеститора.

Пакет подршке инвеститорима обухвата финансијске и нефинансијске подстицаје на локалном и националном нивоу.

Град Врање је одређеним одлукама Скупштине града предвидео ослобађања за инвеститоре који отварају нова радна места. Одређене мере подршке отварању нових радних места су обухваћење и Локалним акционим плановима запошљавања града Врања.

Потенцијалним  инвеститорима су на располагању и средства на националном нивоу, преко Министарства привреде https://privreda.gov.rs/ као и Развојне агенције Србије – РАС https://ras.gov.rs/podrska-investitorima/zasto-srbija/podsticaji-za-investiranje.

Национална служба за запошљавање, у складу са Стратегијом запошљавања и Акционим планом за спровођење Стратегије запољшавања у Републици Србији, реализује мере активне политике запошљавања на годишњем нивоу. https://www.nsz.gov.rs/

Фонд за развој Републике Србије, кроз различите кредитне линије, обезбеђује потребна средстав за привредне субјекте на територији Србије. https://fondzarazvoj.gov.rs/cir

Посебан сегмент подршке локалне самоуправе се огледа у услугама у вези предузетничких радњи такси превоза и угоститељства. Заинтересовани грађани могу регистровати своју предузетничку радњу директно у Агенцији за привредне регистре, укључујући on-line сервисе на https://www.apr.gov.rs/registri/preduzetnici.2047.html или пак искористити подршку надлежног лица у Одељењу за привреду и економски развој у припреми и слању потребне документације АПР-у, како за потребе оснивања предузетничке радње, али и за друге статусне промене.

У Одељењу за привреду и економски развој се обављају и активности везане за такси превоз – одобрења, дозволе и решавање по осталим захтевима странака.

 

+381 17 402 379 Дубравка Трајковић, rpreduzetnika@vranje.org.rs


Привреда