• Grad Vranje
 • ГРАД ВРАЊЕ

  Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Јавне установе

Центар за социjални рад

У Центру за социjални рад остваруjу се права на социjалну заштиту, пружањем услуга социjалне заштите и материjалном подршком, сваком поjединцу и породици, коjима jе неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социjалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба у складу са Законом о социjалноj заштити и пратећим подзаконским актима, обављаjу развоjни, саветодавни истраживачки и други стручни послови у социjалноj заштити и остваруjу други законом утврђени интереси.

 

Организациона структура

 • Директор
 • Унутрашње организационе jединице - службе
 • Стручна и саветодавна тела

Унутрашње организационе jединице утврђуjу се према врсти, сложености, природи и међусобноj повезаности послова у Центру и то:

 • Служба за правне послове
 • Служба за заштиту деце и младих
 • Служба за заштиту одраслих и старих
 • Служба за финанансиjске, административне и техничке послове

У оквиру Службе за правне послове организован jе рад:

 1. Приjемне канцелариjе и Канцелариjе у Врањскоj Бањи
 2. Канцелариjе за  материjална давања

У циљу повезивања и и интегрисања различитих организационих делова, правовременог обавештавања и кординациjе између поjединаца и организационих jединица у вршењу jавних овлашћења, у Центру се образуjу стална и повремена стручна и саветодавна тела.

 

Стална тела Центра су:

 • Колегиjум руководиоца
 • Колегиjум службе
 • Стална комисиjа органа старатељства
 • Повремена тела - стручни тимови.

 

Адреса: Задарска 2
Телефон: 017/423-905
Е-mail:  vranje.csr@minrzs.gov.rs
Саjт: https://www.csr-vranje.rs