• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника обавља:

- стручне, оперативне, организационе и административно-техничке послове за потребе градоначелника и Градског већа коjи се односе на: непосредно извршавање и старање о извршавању политике извршне власти града, сазивање, припремање и одржавање колегиjума градоначелника, комисиjа и савета градоначелника и других састанака градоначелника и Градског већа, припрему материjала о коjима одлучуjе градоначелник; припремање програма рада градоначелника и Градског већа,  евидентирање и праћење извршавања донетих аката, послове комуникациjе са jавношћу градоначелника, коjи се односе на обавештавање jавности о раду градоначелника, организациjу конференциjа за штампу, послове међународне сарадње и друге организационе и административно-техничке послове за потребе градоначелника;

-обавља послове протокола за органе Града везане за долазак како домаћих, тако и страних делегациjа; усклађуjе рад свих сегмената логистике, омогућава жељени публицитет и транспарентност сегмената протоколарног догађаjа; обезбеђуjе беспрекорно функционисање свих сервиса, уређуjе простор за одржавање скупова и састанака у организациjи органа Града;

- разматра представке, притужбе, петициjе и предлоге грађана, поступа по њима и о томе обавештава грађане;

- обавља студиjско-аналитичке и стручно-оперативне послове коjи се односе на израду и руковање планом одбране града, припрема план мера приправности, план функционисања цивилне заштите, план измештања на ратне локациjе, план безбедности и заштите, план попуне воjним обавезницима радне обавезе; координира рад лица овлашћених за послове одбране у градским општинама града, као и друге послове из области одбране и безбедности; обавља стручно-оперативне послове коjи се односе на: планирање, израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на териториjи града, израду планова заштите и спасавања, обавештавање и координациjу активности органа града и других субjеката у ванредним ситуациjама, као и друге послове у области ванредних ситуациjа;

- обавља послове за диjаспору ради повезивање српске диjаспоре са Градом у смислу профитабилне и непрофитабилне сарадње у области информисања, здравства, спорта, културе, туризма и инвестициjа и у сарадњи са Привредном комором Србиjе и Управом за диjаспору и Србима у региону Министарства спољних послова презентуjе привредне потенциjале Града потенциjалним инвеститорима из иностранства, организуjе пружање правне и друге помоћи  грађанима у  диjаспори, и сл.

- обавља стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе заменика градоначелника и помоћника градоначелника.

 

Шеф кабинета: Валентина Матушко

тел: 017/402-391
E-mail: kabinet@vranje.org.rs
            kabinetgn@vranje.org.rs
            

Протокол:
тел: 017/402-313
E-mail: protokol@vranje.org.rs

 


Службе и Одељења