• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Служба правне помоћи

Служба правне помоћи обавља послове коjи се односе на бесплатну правну помоћ за грађане као њене кориснике и начини њеног остваривања и пружања исте. Бесплатна правна помоћ састоjи се од пружања правних савета, састављања поднесака, заступања и одбране. Пружање правног савета jе детаљно обjашњење о начину и могућности решавања конкретне правне ствари пред судом, другим државним органом, односно органом jавне власти или у поступку мирног решавања спора, а коjе се односе на право, обавезу или интерес корисника бесплатне правне помоћи заснован на закону. Састављање поднеска jе израда писмена коjим се покреће поступак пред судом, другим државним органом, односно органом jавне власти или коjе се подноси током већ покренутог поступка (састављање тужбе, захтева, предлога, молбе, притужбе, приговора, поднесака, жалбе и других правних средстава). Заступање jе свака правна радња коjу на основу овлашћења за заступање пуномоћник предузима у име и за рачун корисника бесплатне правне помоћи у поступку пред судом, другим државним органом, органом jавне власти или у поступку мирног решавања спора. Одбрана jе заступање осумњиченог, окривљеног или оптуженог у предистражном, истражном и кривичном поступку, коjи се води због сумње да jе извршено кривично дело за коjе ниjе предвиђена обавезна одбрана и заступање у прекршаjном поступку коjи се води због сумње да jе извршен прекршаj за коjи jе предвиђена казна затвора.

 

Руководилац: Ненад Стаjић
тел: 017/402 370
Е-mail: nenad.stajic@vranje.org.rs

 


Службе и Одељења