• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Одељење за буџет и финансиjе

Одељење за буџет и финасиjе обавља послове за све кориснике буџета, коjи се односе на: израду нацрта буџета града уз поштовање система jединствене буџетске класификациjе укључуjући и програмску; припрема и доставља корисницима буџета упутство за припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду предлога финансиjских планова буџетских корисника, описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава коjи може да садржи предлог финансиjског плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме буџета; стара се о поштовању календара буџета локалне власти; анализира предлоге финансиjских планова буџетских корисника и усаглашеност са упутством; припрему допунског буџета (ребаланса); израду предлога решења о привременом финансирању; обавештава буџетске кориснике о одобреним расположивим апроприjациjама; припрема и утврђуjе тромесечне, месечне и шестомесечне квоте; разматра захтеве за измену квоте; предлаже привремену обуставу извршења буџета буџетским корисницима; врши приjем и разматрање предлога плана извршења буџета; доноси и врши измене плана извршења буџета; разматра захтеве за преузимање обавеза; доноси одобрење (решење) о преусмеравању апроприjациjа;  припрема нацрт решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; отвара консолидовани рачун трезора (за динарска и девизна средства), подрачуне динарских и девизних средстава корисника jавних средстава и посебне наменске динарске рачуне корисницима jавних средстава и осталим правним лицима и другим субjекитма коjи не припадаjу jавном сектору и коjи нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе уређуjе начин коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештава о коришћењу средстава; стара се о пласирању слободних новчаних средстава и обавештава Управу за трезор; припрема захтев Министарству финансиjа за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општине/града у текућоj години са детаљним образложењем оправданости инвестициjа због коjих настаjе прекорачење; врши анализу дугорочне одрживости дуга. Води главну књигу трезора и остале пословне књиге са посебном евиденциjом за сваког директног корисника буџетских средстава и помоћне књиге; припрема проjекциjе и прати прилив прихода и извршење расхода на консолидованом рачуну буџета, управљања готовином; прима, заводи и контролише захтеве за плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате, управљања информационим системом; израђуjе периодичне извештаjе и завршни рачун консолидованог рачуна трезора; усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор и добављачима; припрема и извршава плаћање; врши мониторинг и евалуациjу финансиjских планова по програмскоj методологиjи; управљање имовином (вођење евиденциjа о основним средствима и пословном простору); врши интерне контролне поступке; припремне радње за спровођење пописа и друге послове у складу са прописима коjима се уређуjе ова област; врши припрему нацрта аката коjим се утврђуjу стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода и припрема симулациjе и моделе по поjединим групама обвезника на основу предложеног нацрта; организуjе jавне расправе и друге облике учешћа jавности у поступку прирпеме нацрта аката локалних изворних прихода.

У овом Одељењу се обављаjу и послови jавних набавки и послови локалне пореске администрациjе.

Послови jавних набавки односе се на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за коjе спроводи поступке jавних набавки у сарадњи са другим службама; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу jавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима jавних набавки; спровођење поступака jавних набавки по процедури прописаноj законом; спровођење поступака jавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о jавним набавкама; спровођење обjедињених набавки за више наручилаца у складу са законом; обjављивање огласа о jавним набавкама, конкурсне документациjе, обавештења и извештаjа на порталу jавних набавки; пружање консултантских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима jавних набавки; одређивање запослених коjи ће представљати Град у поступцима jавних набавки коjе спроводе други наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима jавних набавки и закљученим уговорима о jавним набавкама; вођење посебне евиденциjе о jавним набавкама мале вредности; састављање извештаjа о закљученим уговорима о jавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном законском року наведених извештаjа Управи за jавне набавке; праћење реализациjе закључених уговора о jавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организациjама коjи у оквиру своjе надлежности примењуjу прописе из области jавних набавки; обављање других послова у складу са Законом о jавним набавкама и другим прописима коjима се уређуjе област jавних набавки и послове унапређења енергетске ефикасности.

Послови локалне пореске администрациjе односе се на: приjем, обраду, контролу и унос података из пореских приjава; доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних jавних прихода за коjе ниjе прописано да их сам порески обвезник утврђуjе; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрациjе, у складу са прописима; књижење извршених уплата по основу локалних jавних прихода; канцелариjске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе коjе се утврђуjу решењем локалне пореске администрациjе; обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; покретање поступка стечаjа; подношења захтева за покретање пореског прекршаjног поступка; достављање извештаjа са доказима Порескоj полициjи, када постоjе основи сумње да jе извршено пореско кривично дело; послове првостепеног поступка по изjављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним актима; пружање правне помоћи надлежним организационим jединицама Пореске управе и другим организационим jединицама локалне пореске администрациjе; вођење jединственог пореског књиговодства за локалне jавне приходе; примену jединствених стандарда, дефинициjа, класификациjа и номенклатура кодирања података и технику обраде у складу са jединственим информационим системом за локалне jавне приходе; припрему методолошких упутстава за jеднообразну примену прописа из области локалних jавних прихода; давање бесплатних информациjа о пореским прописима из коjих произилази пореска обавеза по основу локалних jавних прихода; издавање уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске управе у вези са локалним jавним приходима и остали послови у складу са законом и другим прописима коjима се уређуjе ова област.

 

Руководилац: Ненад Тасић               
тел: 017/402 330
E-mail: finansije_nacelnik@vranje.org.rs

 

 

 

 


Службе и Одељења