• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Служба за енергетски менаџмент и енергетску ефикасност

Служба за енергетски менаџмент и енергетску ефикасност обавља послове коjи се односе на: прикупљање и анализирање података о начину коришћења и количини употребљене енергиjе и енергената; предлагање мера коjе доприносе ефикасном коришћењу енергиjе; попуњавање постоjећих база података из области енергетског менаџмента и потрошње енергиjе; припрему програма енергетске ефикасности у периоду од наjмање три године и планове енергетске ефикасности на локалном нивоу за период од годину дана; израду годишњег извештаjа енергетског менаџера према надлежном министарству; промовисање и спровођење енергетских прегледа обjеката/зграда у надлежности града; прикупљање информациjа и документациjе о проjектима из области енергетске ефикасности и вредновање проjеката; припреме предлога проjеката за аплицирање и праћење њихове реализациjе; утврђивање потреба за енергиjом на териториjи Града и припрему података за енергетски биланс Републике Србиjе; промовисање и спровођење мера енергетске ефикасности у зградарству, комуналноj привреди, транспорту и другим областима; припрему и реализациjу конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности у зградарству; промовисање значаjа коришћења обновљивих извора енергиjе и припреме предлога и проjеката из ове области; припрему аката коjима се утврђуjу посебни финансиjски и други подстицаjи за ефикасно коришћење енергиjе на териториjи града кроз реализациjу проjеката и других активности; предлагање начина обезбеђења неопходних енергетских ресурса Градске управе и правних лица чиjи jе оснивач Град; припрему програма унапређења енергетске ефикасности у области превоза; обављање стручних послова коjи се односе на: израду планова, програма и проjеката у области заштите, очувања и рационалног коришћења природних ресурса и добара, употребе обновљивих и алтернативних извора енергиjе и заштите животне средине; подстицање програма едукациjе у области одрживог развоjа, подизања свести о значаjу енергетске ефикасности и сарадња са удружењима уз подизање свести краjњих корисника о значаjу енергетске ефикасности, промовисање енергетских протокола; остваривање међуопштинске сарадње у области енергетског менаџмента, послови на приступању града међународним инициjативама коjе окупљаjу локалне самоуправе активне у унапређењу енергетске ефикасности и коришћењу обновљивих извора енергиjе (повеља Градоначелника и сл. организациjе); издавање лиценци из области топлотне енергиjе и вођење регистра издатих и одузетих лиценци у складу са законом; вођење регистра енергетских субjеката коjи обављаjу делатност производње, дистрибуциjе и снабдевање купаца топлотном енергиjом, а коjи су стекли подстицаjне мере jер користе високо ефикасну когенерациjу, отпадну топлоту или обновљиве изворе енергиjе. Прописуjе услове под коjима jе дистрибутер топлотне енергиjе дужан да енергетског субjекта коjи производи топлотну енергиjу из обновљивих извора енергиjе, високоефикасне когенерациjе или отпадне топлоте прикључи на своjу мрежу или да понуди прикључење и откуп топлотне енергиjе; учешће у припреми аката коjи се тичу производње, снабдевања и дистрибуциjе топлотне енергиjе и тарифног система; сарадњу са надлежним министарством ради праћења спровођења стратешких и планских докумената за енергетску ефикасност у Републици Србиjи; други послови из области енергетске ефикасности.

 

Руководилац: Даниjела Бандовић
тел: 017/402-381
Е-mail: danijela.bandovic@vranje.org.rs
            energetskasanacija@vranje.org.rs

 

 


Службе и Одељења